За Академията

Третото издание на „Аморфа Академия“ – „Аморфа академия за млади посланици на културата“ 2024 – изгражда капацитет сред младите хора в сферата на културната дипломация, интерекултурната комуникация и културите.

Издание 2024 с фокус „Европа – Азия: Книги и Кино“ е посветено на културите от Източна и Югоизточна Азия – Корея, Филипините и Япония. Включва три направления: Книги, Кино и Културна дипломация. Поставя си за цел развиване на знания и умения за създаване на културно съдържание и „популяризиране с разбиране“ на светогледа, ценносите, начина на живот, изкуствата и други елементи от разглежданите култури през европейската и българската гледна точка.

Аморфа Академия 2024 е базирана е на дългогодишния опит на организацията в работата с младежи и в осъществяването на интеркултурни събития – култури от Европа, Централна и Южна Америка, Азия, Африка – и на дейности в полето на интеркултурното образование с участието на културни специалисти, представители на местната чуждестранна диаспора и чуждестранни гости.

Предишните издания на академията са:

„Аморфа Академия за създатели на културен живот“ 2022 – обучителна програма за културен мениджмънт с практика в организирането на събития в пет направления – архитектура и градска среда; визуални изкуства; изпълнителски изкуства; литература; интердисциплинарни събития

„Аморфа Академия за млади творци“ 2023 – обучителна програма за млади творци в две направления – дебютни изложби на млади визуални артисти и обучения по творческо писане за млади писатели с утвърдени български автори – резиденти на фондацията.

Аморфа Академия за създатели на културен живот 2022 е пилотното издание на програмата на Младежка фондация „Аморфа“. Осъществена е с подкрепата на Национален фонд „Култура“ по програма „Еднодишен грант 2021“.

Аморфа Академия е изградена с организационния опит на младежка група и фондация „Аморфа“ от 2009 г. и благодарение на експертния принос на младежите, участвали в екипа на Аморфа през годините, и завърнали се като млади професионалисти – обучители и лектори – в пилотната платформа, подготвяща новото поколение създатели на културен живот – Аморфа Академия.

Сред менторите и лекторите на Академията са млади професионалисти от платформата „ВРАТА Завръщане за млади български творци по света“. Целта на привличането им е разширяване на българската културна сфера отвъд физическите граници на страната чрез включване на млади творци, обучени и работещи по света, утвърждаването им като културни специалисти в страната и използване на техните отличаващи се познания, работна култура и контакти за развитието на младите арт-кадети, обучаващи се като ново поколение създатели на български културен живот.