Програма 2022

Календар на Академията

Модул 1 „Архитектура и градска среда“ и Модул 2 „Визуални изкуства“ протичат паралелно от 1 март до 15 юни. Следващите два модула – Модул 3 „Изпълнителски и изкуства“ и Модул 4 „Литература“ – се реализират от 12 юли до 30 септември. Последният Модул 5 „Интердисциплинарен“ се осъществява самостоятелно и е по-кратък – от 1 октомври до 3 декември, тъй като в него се включват само участници от предишните четири модула.

Седмична програма

Срещите с ментори, обучители, лектори и експерти се провеждат три пъти седмично с времетраене от 1 час и 30 минути. Ангажираните дни от седмицата са вторник, четвъртък и събота, в следобедните или надвечерните часове. Провеждат се в интернет и присъствено в пространството на Академията в центъра на Варна.

Конкурси за участие

Конкурсите за участие са два. Вече приключи конкурсът за кандидатстване в Модул 1 и Модул 2, който беше отворен от 9 до 23 февруари. Конкурсът за Модул 3 и Модул 4 ще се проведе от 15 юни до 9 юли. Кандидатите следва да изберат само един модул от 1 до 4, в който искат да участват. За Модул 5 конкурс няма да има, тъй като в него се приемат участници от предходните модули, като записването им ще се състои от 17 до 30 септември.

УЧАСТИЕТО В АКАДЕМИЯТА НЕ СЕ ЗАПЛАЩА.

Екип от специалисти

Академията се радва на силен екип от професионалисти, които организацията познава добре от успешни съвмесни дейности. Менторите, лекторите и експертите са базирани в различни градове, голяма част от тях притежават значителен международен опит, други живеят и работят в чужбина. Те ще създадат богата представа за интересни събития, формати, тенденции в изкуствата и за динамиката на различните културни сцени.

Ментори ↗

Шестима млади професионалисти с международен опит в сферите на съответните модули работят активно с участниците в тях.

Лектори ↗

Професионалисти от сферата на модула с богат и разнообразен опит гостуват с лекция и в публична дискусия.

Обучители и експерти ↗

Млади и утвърдени професионалисти в културната и социалната организация, музикалната индустрия, и маркетинга и комуникация на събития.

Творчески модули

МОДУЛИ

Предвидени са 5 тематични модула. Модулите имат за цел да изградят и разширят познанията на участниците в Академията и публиката по отношение на представените изкуства. Целта е да се натрупат конкретни знания и увереност в използването им, резултат от което ще бъде финалното събитие на всеки модул.

Модулите на Академията са 1) Архитектура и градска среда, 2) Визуални изкуства, 3) Изпълнителски изкуства (сценични изкуства), 4) Литература и 5) Интердисциплинарен модул – съчетаване на различни сфери и изкуства.

ЕТАПИ

Всеки модул е организиран в 3 етапа. Първият е Обучителната програма, която съдържа презентации, лекции, дискусии и градски задачи. Вторият етап е Споделяне на опит. В него се планират училищни срещи за разясняване на изкуствата от модула и на идеята за финално събитие. По една публична дискусия във всеки модул ще играе ролята на стрес-тест за учасниците в Академията, в който те обсъждат важна тема от тяхната сфера с лекторите и експерти на професионален език. Третият етап е Организиране на събитие, и е безспорно най-вълнуващото и очаквано преживяване в Академията!

ТРИТЕ ЕТАПА НА ВСЕКИ МОДУЛ

Обучителна програма

По време на седмичните си срещи с ментора участниците обсъждат лекциите и обученията от седмицата и проучените индивидуално от всеки участник нови културни събития в България. Менторът следи за разбирането на темите в модула и представя международни практики и тенденции за обсъждане и прилагане в подготовката на фаналното събитие на модула.

Трима гост-лектори във всеки модул представят своя професионален опит и научени уроци. Срещата им е еднократна, включва представяне и дискусия, както и коментари и съвети към участниците по планираното от тях събитие.

Седмичните срещи с обучителите представят местни събития и инициативи, осъществявани от техните екип, и разясняват тактиките при подготовката им. Двамата обучители ще представят два различни модела за организиране на екипната работа и личната подготовка.

Експертите в сферата на музиката, музикалното продуцентство и индустрия, и на марткетинга и комуниацията на събития провеждат по една тематична среща в модула към края на обучителната програма, когато стартира подгоготвката за създаване на финално събитие.

Споделяне на опит

В края на обучителната част от програмата, участниците ще имат шанса да направят две училищни гостувания – присъствени ли дигитални – и включване в публична дискусия, организирана от екипа по тема, избрана от ментора. В седмичната програма на Академията тези срещи и предварителната подготовка по тях влизат на мястото на обучителните и, в този смисъл, не ангажират допълнително време на участниците.

Училищна презентация в Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ – Варна

Участниците заедно със своя ментор ще посетят онлайн час по реторика на преподавателя Росица Тодорова. Ще запознаят класа с тематиката на своя модул, за да допринесат за по-доброто познаване на включените в него изкуства от повече млади хора. Ще представят и обсъдят планираното от тях събитие с цел да получат обратна връзка и да привлекат вече запозната публика в деня на неговото осъществяване.

Международен френски лицей „Шарл Перо“ – Варна

Участниците заедно със своя ментор ще посетят онлайн час по български език и литература на преподавателя Виктория Монева. Ще запознаят класа с тематиката на своя модул, за да допринесат за по-доброто познаване на включените в него изкуства от повече млади хора. Ще представят и обсъдят планираното от тях събитие с цел да получат обратна връзка и да привлекат вече запозната публика в деня на неговото осъществяване.

ПУБЛИЧНИ ДИСКУСИИ
Отворено за публиката събитие във всеки модул на особено актуална за неговото поле тема. Провежда се в дигитална среда при предварително обявено събитие и записване.

УЧАСТНИЦИ
Поканени за изложение са лекторите, експертите и обучителите, които да се присъединят към ментора и неговия младежки екип.

ВЪЗМОЖНОСТИ
Дискусиите имат за цел да направят уменията и постиженията на участниците в Академията по-видими и да популяризират предстоящото им събитие. Те са и възможност за обмен на позиции между менторите и гостите, както и между тях и специалистите в публиката.

Организиране на събитие

Финалното събитие е дълго чаканият момент! Подгтовят го участниците в Академията с подкрепата на целия екип. Следват се всички организационни стъпки, като двигател на предложенията и решенията са екипите на участниците във всеки модул. Всеки екип получава бюджет за събитието, който разпределя по свое решение.

Благодарение на вече наученото и постигнатите контакти, екипът на участниците избират тема на събитието, формат, гостуващи артисти, пространство в града или в интернет, където да го осъществят. Следва подготовка, популяризиране, осъществяване и… страхотно преживяване!

БЪДИ ПОВЕЧЕ ОТ ПУБЛИКА.

ОРГАНИЗИРАЙ ТОВА!